Lấy kích cỡ mảng sizeof() trong C++

Trong C++ để lấy kích cỡ của một mảng(tính bằng byte), bạn có thể sử dụng toán tử sizeof(): Ví dụ 1: – Kết quả: Ví dụ 2: Để tính kích cỡ của mảng số nguyên  a chứa  5 phấn... Đọc tiếp