Gán nhiều giá trị cho nhiều biến trong Python

Python cho phép bạn gán giá trị cho nhiều biến trong một dòng: Ví dụ: Kết quả: Các bạn cũng có thể gán cùng một giá trị cho nhiều biến trong một dòng: Kết quả: Nếu bạn có một tập... Đọc tiếp