Biến toàn cục (Global) trong Python

Biến toàn cục (global) Các biến được tạo bên ngoài hàm (như trong tất cả các ví dụ trên) được gọi là biến toàn cục. Mọi người đều có thể sử dụng biến toàn cục, cả bên trong và bên... Đọc tiếp