Các loại kiểu dữ liệu số trong Python

Có 3 loại kiểu dữ liệu số trong Python: int // Số nguyên float //Số thực complex //Số phức Các biến kiểu số được tạo khi bạn gán giá trị cho chúng: Ví dụ: Kiểu số nguyên: int Bao gồm... Đọc tiếp