Cài đặt Anaconda để lập trình Python.

* Hướng dẫn cài đặt Anaconda: Các bạn click vào Anaconda3-2023.09-0-Windows-x86_64.exe để tải. Chuyển đến thư mục Downloads và click đúp vào trình cài đặt để khởi chạy. Bấm Next. Bấm I Agree. Chọn Just Me nếu  chỉ cài đặt... Đọc tiếp