Biến trong Python

Biến trong python Biến là nơi lưu trữ các giá trị. Tạo biến Python không có lệnh khai báo biến. Một biến được tạo vào thời điểm bạn gán giá trị cho nó lần đầu tiên. Ví dụ: Kết quả:... Đọc tiếp