Bài 12: Tính S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! + … + x^2n/(2n)!

Để tính tổng S(n)=1+​+​+…+, bạn có thể sử dụng vòng lặp để tính từng phần tử và cộng chúng lại. Dưới đây là một đoạn mã C++: Trong đoạn mã trên: Hàm factorial được sử dụng để tính giai thừa... Đọc tiếp

Bài 11: Tính S(n) = x + x^2/1 + 2 + x^3/1 + 2 + 3 + … + x^n/1 + 2 + 3 + …. + N

Để tính tổng S(n)=​+​+​+…+​, bạn có thể sử dụng vòng lặp để tính từng phần tử và cộng chúng lại. Dưới đây là một đoạn mã C++: Giải thích: Chương trình yêu cầu người dùng nhập giá trị �x và... Đọc tiếp

Bài 10 : Tính S(n) = 1 + 1/1 + 2 + 1/ 1 + 2 + 3 + …+ 1/ 1 + 2 + 3 + …. + N

Để tính tổng S(n)=1++​+…+​, bạn có thể sử dụng vòng lặp để tính từng phần tử và cộng chúng lại. Dưới đây là một đoạn mã C++: Giải thích: Chương trình yêu cầu người dùng nhập giá trị n từ... Đọc tiếp

Bài 9: Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^2n + 1

Để tính tổng S(n)=x+++…+, bạn cần sử dụng công thức tổng của dãy số hình thức (geometric series) cho các lũy thừa lẻ: Dưới đây là một đoạn mã C++ sử dụng công thức trên để tính S(n): Trong đoạn... Đọc tiếp

Bài 8: Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n

Tính tổng S(n)=++…+ có thể sử dụng công thức tổng của dãy số hình thức (geometric series) cho các lũy thừa chẵn: Dưới đây là một đoạn mã C++ sử dụng công thức trên để tính S(n): Trong đoạn mã trên:... Đọc tiếp

Bài 7: Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n

Để tính tổng S(n)=x+++…+, bạn có thể sử dụng công thức tổng của dãy số hình thức (geometric series). Trong trường hợp này, công thức tổng được cho bởi: Dưới đây là một đoạn mã C++ sử dụng công thức... Đọc tiếp

Bài 6: S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N

Để tính tổng S(n)=1+1⋅2+1⋅2⋅3+…+1⋅2⋅3⋅…⋅N, bạn có thể sử dụng vòng lặp để tính từng phần tử và cộng chúng lại. Dưới đây là một đoạn mã C++: Giải thích: Chương trình yêu cầu người dùng nhập giá trị n từ... Đọc tiếp

Bài 5: Tính T(x, n) = x^n

Thuật toán Trong đoạn mã trên: Người dùng được yêu cầu nhập giá trị x và n từ bàn phím. Hàm pow(x, n) tính giá trị . Kết quả được in ra màn hình. Lưu ý rằng hàm pow trả... Đọc tiếp

Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n

Đây là một đoạn mã C++ để tính tổng của chuỗi số theo công thức đã cho: Giải thích: Chương trình yêu cầu người dùng nhập giá trị n từ bàn phím. Một biến sum được khởi tạo với giá... Đọc tiếp

Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n

Dưới đây là một đoạn mã C++ để tính tổng của chuỗi số theo công thức đã cho: Giải thích: Chương trình yêu cầu người dùng nhập giá trị n từ bàn phím. Một biến sum được khởi tạo với... Đọc tiếp