Tạo, Đọc file *.INP ghi file *.OUT trong C++

Trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc tin học trẻ thường thì mỗi bài tập yêu cầu tạo file *.INP và *.OUT . Để tạo và đọc tệp *.INP và *.OUT theo yêu cầu của đề bài... Đọc tiếp

Thuật toán sinh hoán vị trong C++

Cho số nguyên dương n. Nhiệm vụ của bạn hãy liệt kê tất cả các hoán vị của 1,2,…,n. Ví dụ n=3 ta có kết quả: 123, 132, 213, 231, 312, 321. Hoán vị là một dãy theo thứ tự... Đọc tiếp

Thuật toán sàng nguyên tố(Eratosthenes) trong C++

Thuật toán sàng nguyên tố Eratosthenes là một trong những cách hiệu quả nhất để tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n khi n nhỏ hơn 1 triệu phần tử. Ví dụ: Input: Số nguyên n (... Đọc tiếp

Chỉnh hợp không lập chập k của n trong C++

Một chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử là một cách sắp xếp có thứ tự gồm k phần tử khác nhau lấy từ n phần tử đã cho (với k < n). Ví dụ: Có 5... Đọc tiếp

Chỉnh hợp lập chập k của n phần tử trong C++

Nhắc lại một số kiến thức đại số tổ hợp: Chỉnh hợp lặp: Cho một tập X gồm n(n ∈ N*) phần tử. Một dãy có độ dài m(m ∈ N*) các phần tử của X, trong đó mỗi phần... Đọc tiếp

Kiểm tra số đối xứng(số đảo ngược) trong C++

Số đối xứng là gì ? Số đối xứng là số mà khi ta đọc từ trái sang phải – nó cũng giống như ta đọc từ phải qua trái. Số đối xứng hay còn gọi là số đảo ngược... Đọc tiếp