Cho số nguyên dương n. Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó trong C++

Để tính tổng các ước số nhỏ hơn một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n−1 và thêm vào tổng nếu nó là ước số của n.... Đọc tiếp

Đếm số lượng “ước số chẵn” của số nguyên dương n trong C++

Để đếm số lượng ước số chẵn của một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n và đếm số lượng các số chẵn là ước số của... Đọc tiếp

Tính tích tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n trong C++

Để tính tích tất cả các ước số lẻ của một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n và nhân các số lẻ là ước số của... Đọc tiếp

Tính tổng tất cả các “ước số chẵn” của số nguyên dương n trong C++

Để tính tổng tất cả các ước số chẵn của một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n và tính tổng các số chẵn là ước số... Đọc tiếp

Liệt kê tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n trong C++

Để liệt kê tất cả các ước số lẻ của một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n và in ra các số lẻ là ước số... Đọc tiếp

Đếm số lượng “ước số” của số nguyên dương n trong C++

Để đếm số lượng ước số của một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n và đếm các số chia hết cho n. Dưới đây là một... Đọc tiếp

Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n trong C++

Để tính tích tất cả các ước số của một số nguyên dương n, bạn cũng có thể sử dụng một vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n và nhân các ước số lại với nhau.... Đọc tiếp

Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n trong C++

Để tính tổng tất cả các ước số của một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng một vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n và thêm các ước số vào tổng. Dưới đây... Đọc tiếp

Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương n trong C++

Để liệt kê tất cả các ước số của một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng một vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n xem chúng có phải là ước số hay không.... Đọc tiếp