Hằng số (Constants) trong C++

Khi bạn không muốn ghi đè các giá trị biến hiện có, hãy sử dụng từ khóa const (tức là bạn khai báo biến là “hằng số”, biến này sẽ không thể thay đổi trong suốt chương trình và chỉ... Đọc tiếp