Ký tự thoát trong Python

Python sử dụng một số ký tự thoát để biểu diễn các ký tự đặc biệt trong chuỗi. Dưới đây là một số ký tự thoát phổ biến trong Python: Ký tự Kết quả \’ dấu nháy đơn \\ dấu... Đọc tiếp