Nối xâu trong Python.

Để nối hoặc kết hợp hai xâu, bạn có thể sử dụng toán tử +. Ví dụ: Kết quả: Để thêm khoảng trắng giữa chúng, hãy thêm ” “: Kết quả: Đọc tiếp