Biến đầu ra trong Python

Trong Python, bạn có thể sử dụng các biến để lưu trữ giá trị và sử dụng chúng trong các phép tính và các phần khác của chương trình. Biến đầu ra thường được sử dụng để lưu trữ kết... Đọc tiếp