Các loại kiểu dữ liệu số trong Python

Có 3 loại kiểu dữ liệu số trong Python: int // Số nguyên float //Số thực complex //Số phức Các biến kiểu số được tạo khi bạn gán giá trị cho chúng: Ví dụ: Kiểu số nguyên: int Bao gồm... Đọc tiếp

Các kiểu dữ liệu trong Python

Trong lập trình, kiểu dữ liệu là một khái niệm quan trọng. Các biến có thể lưu trữ dữ liệu thuộc nhiều loại khác nhau và các loại khác nhau có thể thực hiện những việc khác nhau. Theo mặc... Đọc tiếp