Kiểu xâu(Strings) trong Python

Trong Python, xâu là một dạng dữ liệu dùng để lưu trữ văn bản. Bạn có thể sử dụng dấu nháy đơn (') hoặc dấu nháy kép (") để định nghĩa một xâu. Ví dụ: ‘Xin chào’ cũng giống như... Đọc tiếp