Định dạng xâu trong Python

Trong chương Biến Python, chúng ta không thể kết hợp xâu và số như thế này: Nhưng chúng ta có thể kết hợp xâu và số bằng cách sử dụng phương thức format()! Phương thức format() lấy các đối số... Đọc tiếp