Khai báo bỏ qua kích thước của mảng a[ ] trong C++

Trong C++, chúng ta không cần khai báo kích thước của mảng. Trình biên dịch đủ thông minh để xác định kích thước của mảng dựa trên số lượng giá trị được chèn vào: Ví dụ: Cách khai báo của... Đọc tiếp