Ký tự đặc biệt cơ bản trong C++

Trong C++ để khai báo các chuỗi (string) phải đặt trong dấu ngoặc kép (” “) Ví dụ: – Nếu các bạn thêm dấu ngoặc kép chữ “C++”, chương trình sẽ báo sai. Ví dụ: – Vậy để khai báo... Đọc tiếp