Thay đổi nội dung xâu trong Python

Trong Python, bạn có thể chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa (uppercase) bằng cách sử dụng phương thức upper(). Dưới đây là một ví dụ: Kết quả: Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường... Đọc tiếp