Biến toàn cục (Global) trong Python

Biến toàn cục (global)
Các biến được tạo bên ngoài hàm (như trong tất cả các ví dụ trên) được gọi là biến toàn cục.
Mọi người đều có thể sử dụng biến toàn cục, cả bên trong và bên ngoài hàm.
Ví dụ:
Tạo một biến bên ngoài hàm và sử dụng biến đó bên trong hàm

 
x = "tuyệt vời"
def myfunc():
  print("Python là " + x)
myfunc()

Kết quả:

Nếu bạn tạo một biến có cùng tên bên trong hàm, biến này sẽ là biến cục bộ(local) và chỉ có thể được sử dụng bên trong hàm. Biến toàn cục có cùng tên sẽ giữ nguyên, toàn cục và có giá trị ban đầu.
Ví dụ:

 
x = "tuyệt vời"

def myfunc():
  x = "ngôn ngữ lập trình"
  print("Python là " + x)

myfunc()

print("Python là " + x)

Kết quả:

Từ khóa global
Thông thường, khi bạn tạo một biến bên trong hàm, biến đó là biến cục bộ(local) và chỉ có thể được sử dụng bên trong hàm đó.
Để tạo biến toàn cục bên trong hàm, bạn có thể sử dụng từ khóa global.

Ví dụ:
Nếu bạn sử dụng từ khóa global., biến đó sẽ thuộc phạm vi toàn cục:

 
def myfunc():
  global x
  x = "tuyệt vời"

myfunc()

print("Python là " + x)

Kết quả:

Ngoài ra, hãy sử dụng từ khóa global nếu bạn muốn thay đổi biến toàn cục bên trong hàm.
Ví dụ:
Để thay đổi giá trị của biến toàn cục bên trong hàm, hãy tham chiếu biến đó bằng cách sử dụng từ khóa global:

 
x = "dễ học"

def myfunc():
  global x
  x = "ngôn ngữ lập trình"
myfunc()

print("Python là " + x)

Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *