Biến trong Python

Biến trong python
Biến là nơi lưu trữ các giá trị.
Tạo biến
Python không có lệnh khai báo biến.
Một biến được tạo vào thời điểm bạn gán giá trị cho nó lần đầu tiên.

Ví dụ:

 
x = 5
y = "Hưng"
print(x)
print(y)

Kết quả:

Các biến không cần phải khai báo với bất kỳ loại kiểu dữ liệu cụ thể nào và thậm chí có thể thay đổi kiểu dữ liệu sau khi chúng được đặt.

Ví dụ:

 
x = 4 # x có kiểu int
x = "Hưng" # x bây giờ thuộc loại str
print(x)

Kết quả:

Nếu bạn muốn chỉ định kiểu dữ liệu của một biến, điều này có thể được thực hiện bằng cách truyền.

Ví dụ:

 
x = str(3) # x sẽ là '3'
y = int(3) # y sẽ là 3
z = float(3) # z sẽ là 3.0

Bạn có thể lấy kiểu dữ liệu của một biến bằng hàm type()
Ví dụ:

 
x = 5
y = "Hưng"
print(type(x))
print(type(y))

Kết quả:

Các biến chuỗi (String) có thể được khai báo bằng cách sử dụng dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc kép:

Ví dụ:

 
x = "John"
# cũng giống như
x = 'John'

Tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thường.
Ví dụ:

 
a = 4
A = "Hưng"
print(a)
print(A)

Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *