Các hàm toán học (Maths) trong C++

  • Trong C++ có nhiều hàm để thực hiện các phép toán trên các con số.
  • Để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất ta sử dụng hàm: maxmin
  • Cú pháp: max(x,y) hoặc min(x,y):
  • Ví dụ : sử dụng hàm max
 
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
cout << max(5, 10);
return 0;
}

– Kết quả:

  • Ví dụ : sử dụng hàm min
 
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
cout << min(5, 10);
return 0;
}

– Kết quả:

– Ngoài ra còn có các hàm toán học thông dụng khác, chẳng hạn như sqrt (căn bậc hai), round (làm tròn một số) và log (logarit)… để sử dụng được các hàm vừa nêu các bạn phải thêm thư viện <cmath>
– Ví dụ:

 
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
cout << sqrt(9) << "\n";
cout << round(3.4) << "\n";
cout << round(3.6) << "\n";
cout << log(3) << "\n";
return 0;
}

– Kết quả:

 • Bảng toán học C++ khác:
Hàm toán học Mô tả
abs(x) Trả về giá trị tuyệt đối của x
acos(x) Trả về arcos của x (tương đương cos−1(x))
asin(x) Trả về arcsine của  x (tương đương sin−1(x))
atan(x) Trả về arctangent  của  x (tương đương tan−1(x))
cbrt(x) Trả về căn bậc 3 của x
ceil(x) Trả về giá trị của x được làm tròn lên đến số nguyên gần nhất
cos(x) Trả về cosin của x
cosh(x) Trả về cosin hyperbol của x
exp(x) Trả về e x
expm1(x) Trả về ex -1
fabs(x) Trả về giá trị tuyệt đối của x  (double x)
fdim(x, y) Trả về x-y  nếu x>y, Trả về 0 nếu x <y
floor(x) Trả về số nguyên lớn nhất (nhỏ hơn hoặc bằng x) (tức là : làm tròn xuống số nguyên gần nhất).
hypot(x, y) Trả về \sqrt{x^2+y^2}
fma(x, y, z) Trả về x*y+z mà không làm mất độ chính xác
fmax(x, y) Trả về lớn nhất, có thể cùng kiểu dữ liệu hoặc khác kiểu dữ liệu
fmin(x, y) Trả về nhỏ nhất, có thể cùng kiểu dữ liệu hoặc khác kiểu dữ liệu
fmod(x, y) Trả về phần dư của phép chia x/y, có thể cùng kiểu dữ liệu hoặc khác kiểu dữ liệu
pow(x, y) Trả về { x^y}
sin(x) Trả về sin của x (x tính bằng radian)
sinh(x) Hàm nhận giá trị x theo đơn vị radian và trả về sin hyperbol của góc đó ở dạng double, float hoặc long double.
tan(x) Dùng để tính tan của x
tanh(x) Hàm nhận giá trị x, x là một góc hyperbol tính bằng radian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *