Cách đặt tên Biến trong Python

Tên biến
Một biến có thể có tên ngắn (như x và y) hoặc tên mang tính mô tả hơn (tuoi, tenxe, Tong_khoiluong.
Quy tắc cho các biến Python:
-Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái (a-z, A-Z) hoặc dấu gạch dưới ‘_'.
-Các chữ cái và số có thể được sử dụng chung, nhưng tên biến không thể bắt đầu bằng một số.
-Tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thường (tên, Tên và TÊN là ba biến khác nhau)
-Tránh sử dụng các từ khóa của Python để đặt tên biến vì chúng có ý nghĩa đặc biệt trong ngôn ngữ lập trình Python.

Ví dụ : Một số cách đặt tên biến đúng trong Python:

 
hoten = "Ngọc Hưng"
ho_ten = "Ngọc Hưng"
_ho_ten = "Ngọc Hưng"
hoTen = "Ngọc Hưng"
HOTEN = "Ngọc Hưng"
hoten2 = "Ngọc Hưng"
print(hoten)
print(ho_ten)
print(_ho_ten)
print(hoTen)
print(HOTEN )
print(hoten2)

– Một số kiểu đặt tên biến gây lỗi
Ví dụ:

 
2hoten = "Hưng"
ho-ten = "Hưng"
ho ten = "Hưng"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *