Cắt xâu trong Python

Lát cắt (slicing) trong Python.

Cú pháp lát cắt (slicing) là một tính năng mạnh mẽ trong Python để trích xuất một phạm vi của chuỗi. Bạn có thể chỉ định chỉ số bắt đầu, chỉ số kết thúc, và bước (nếu muốn) bằng cách sử dụng dấu hai chấm (:). Dưới đây là một số ví dụ:

 
str = "Hello, World!"

# Lấy một phần của chuỗi từ chỉ số 7 đến hết
str1 = str[7:]
print(str1)  # Kết quả là "World!"

# Lấy một phần của chuỗi từ đầu đến chỉ số 5 (không bao gồm chỉ số 5)
str2 = str[:5]
print(str2)  # Kết quả là "Hello"

# Lấy một phần của chuỗi từ chỉ số 7 đến chỉ số 11 (không bao gồm chỉ số 11)
str3 = str[7:11]
print(str3)  # Kết quả là "Worl"

# Lấy một phần của chuỗi với bước là 2 (lấy mỗi ký tự thứ hai)
str4 = str[::2]
print(str4)  # Kết quả là "Hlo ol!"

# Lấy một phần của chuỗi từ chỉ số 3 đến chỉ số 10 với bước là 2
str5 = str[3:10:2]
print(str5)  # Kết quả là "l,Wr"

# Lấy một phần của chuỗi từ chỉ số -5 đến chỉ số -2 (không bao gồm chỉ số -2)
str6 = str[-5:-2]
print(str6)  # Kết quả là "orl"

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *