Định dạng xâu trong Python

Trong chương Biến Python, chúng ta không thể kết hợp xâu và số như thế này:

 
tuoi = 36
txt = "Tên tôi là Lân, Tôi " + tuoi
print(txt) 

Nhưng chúng ta có thể kết hợp xâu và số bằng cách sử dụng phương thức format()!
Phương thức format() lấy các đối số đã truyền, định dạng chúng và đặt chúng vào xâu nơi chứa phần giữ chỗ {}:
Ví dụ:

 
tuoi = 38
txt = "Tên tôi là Lân, Tôi {}"
print(txt.format(tuoi))

Kết quả:

Phương thức format() nhận số lượng đối số không giới hạn và được đặt vào các phần giữ chỗ tương ứng:

 
soluong = 3
mathang = 567
gia = 49.95
myorder = "Tôi muốn {} món đồ {} với giá {} vn."
print(myorder.format(soluong, mathang, gia)) 

Kết quả:

Bạn có thể sử dụng số chỉ mục {0} để đảm bảo các đối số được đặt đúng chỗ:
Ví dụ:

 
soluong = 3
mathang = 567
gia = 49.95
myorder = "Tôi muốn trả {2} VNĐ cho {0} món đồ {1}."
print(myorder.format(soluong, mathang, gia)) 

Kết quả:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *