Ép kiểu dữ liệu trong Python

Trong Python khi bạn muốn chỉ định một loại dữ liệu cho một biến. Điều này có thể được thực hiện bằng cách ép kiểu. Python là một ngôn ngữ hướng đối tượng và do đó nó sử dụng các lớp để xác định các kiểu dữ liệu, bao gồm cả các kiểu nguyên thủy.

Do đó, việc ép kiểu trong Python được thực hiện bằng cách sử dụng các hàm tạo:

int() – xây dựng một số nguyên từ một số nguyên, một số thực (bằng cách loại bỏ tất cả các số thập phân) hoặc một chuỗi ký tự (cung cấp chuỗi đại diện cho một số nguyên)
float() – xây dựng một số float từ một số nguyên, một số float hoặc một chuỗi ký tự (cung cấp chuỗi biểu thị một số float hoặc một số nguyên)
str() – xây dựng một chuỗi từ nhiều loại dữ liệu khác nhau, bao gồm chuỗi, ký tự nguyên và ký tự float.

Ví dụ: ép kiểu int

 
x = int(2)
y = int(5.8)
z = int("6")
print(x)
print(y)
print(z)

Kết quả:

Ví dụ: ép kiểu floats

 
x = float(1)
y = float(2.8)
z = float("3")
w = float("4.2")
print(x)
print(y)
print(z)
print(w)

Kết quả:

Ví dụ: ép kiểu Strings:

 
x = str("s1")
y = str(2)
z = str(3.0)
print(x)
print(y)
print(z)

Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *