Gán nhiều giá trị cho nhiều biến trong Python

Python cho phép bạn gán giá trị cho nhiều biến trong một dòng:

Ví dụ:

 
x, y, z = "Orange", "Banana", "Cherry"
print(x)
print(y)
print(z)

Kết quả:

Các bạn cũng có thể gán cùng một giá trị cho nhiều biến trong một dòng:

 
x = y = z = "Orange"
print(x)
print(y)
print(z)

Kết quả:

Nếu bạn có một tập hợp các giá trị trong một danh sách, bộ dữ liệu, v.v. Python cho phép bạn trích xuất các giá trị thành các biến. Điều này được gọi là giải nén.
Ví dụ:

 
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
x, y, z = fruits
print(x)
print(y)
print(z)

Kết quả:

Hoán đổi giá trị giữa các biến:

 
x = 5
y = 10
x, y = y, x  # Hoán đổi giá trị giữa x và y
print(x)  # Output: 10
print(y)  # Output: 5

Gán giá trị cho nhiều biến từ một iterable:

 
# Sử dụng iterable (đối tượng có thể lặp qua)
values = range(3)
a, b, c = values
print(a)  # Output: 0
print(b)  # Output: 1
print(c)  # Output: 2

Gán giá trị cho nhiều biến từ một chuỗi:

 
# Sử dụng chuỗi
string = "ABC"
x, y, z = string
print(x) # Output: A
print(y) # Output: B
print(z) # Output: C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *