Kiểu dữ liệu Boolean(True/False) trong Python

Boolean là một kiểu dữ liệu trong Python mô tả giá trị đúng (True) hoặc sai (False). Kiểu boolean là quan trọng trong việc thực hiện các điều kiện và kiểm tra.

Dưới đây là một số cách tạo và sử dụng kiểu boolean trong Python:

1.Kiểu Dữ Liệu Boolean:

 
# Tạo các giá trị boolean
is_true = True
is_false = False
# In ra các giá trị
print(is_true)  # Kết quả là True
print(is_false) # Kết quả là False

2. So Sánh và Phép Toán Logic:

 
# So sánh
x = 5
y = 10
print(x < y)   # Kết quả là True
print(x == y)  # Kết quả là False
# Phép toán logic
a = True
b = False
print(a and b)  # Kết quả là False
print(a or b)  # Kết quả là True
print(not a)   # Kết quả là False

3. Kết Quả Của Biểu Thức So Sánh:

 
# Kết quả của biểu thức so sánh là kiểu boolean
result = x < y
print(result)   # Kết quả là True

4. Hàm Kiểm Tra Kiểu Dữ Liệu:

 
# Sử dụng hàm kiểm tra kiểu dữ liệu
print(isinstance(x, int)) # Kết quả là True
print(isinstance(x, str)) # Kết quả là False

5. Chuyển Đổi Giữa Boolean và Các Kiểu Khác:

 
# Chuyển đổi từ boolean sang số nguyên
int_true = int(True)  # Kết quả là 1
int_false = int(False) # Kết quả là 0
# Chuyển đổi từ số nguyên sang boolean
bool_one = bool(1)   # Kết quả là True
bool_zero = bool(0)   # Kết quả là False

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *