Thay đổi nội dung xâu trong Python

Trong Python, bạn có thể chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa (uppercase) bằng cách sử dụng phương thức upper(). Dưới đây là một ví dụ:

 
a = "Xin Chào!"
print(a.upper())

Kết quả:

Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường (lowercase) bằng cách sử dụng phương thức lower(). Dưới đây là một ví dụ:

 
a = "Xin Chào!"
print(a.lower())

Kết quả:

Xóa khoảng trắng

Khoảng trắng là khoảng trắng trước và/hoặc sau văn bản thực tế và bạn thường muốn xóa khoảng trắng này.

Ví dụ
Phương thức Strip() loại bỏ mọi khoảng trắng ở đầu hoặc cuối:

 
a = " Xin, Chào! " 
print(a.strip()) 

Kết quả:

Thay thế xâu

Phương thức replace() thay thế một xâu bằng một xâu khác:

Ví dụ:

 
a = "Xin, Chào!" 
print(a.replace("X", "J")) 

Kết quả:

Tách xâu

Phương thức trong Python được sử dụng để tách xâu thành một danh sách các phần dựa trên một ký tự phân cách đã chỉ định hoặc một xâu phân cách.

Ví dụ:

 
a = "Xin, Chào!"
b = a.split(",")
print(b)

Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *