Khai báo Nhập xuất mảng 2 chiều trong C++

    • Mảng 2 chiều có cấu trúc: array[số dòng][số cột] , ví dụ sau đây là mảng a gồm có 3 dòng, 3 cột:
    • Để khai báo và gán các giá trị cho mảng số nguyên a[3][3] ta thực hiện:
    
   int a[3][3] = {
    { 5, 7, 9 },
    { 20, 32, 24 },
    { 56, 32, 23 }
   };
   

   – Kết quả được thể hiện qua bảng sau:


   – Để thay đổi phần tử a[0][0] có giá trị 5 thành 10:

    
   int a[3][3] = {
    { 5, 7, 9 },
    { 20, 32, 24 },
    { 56, 32, 23 }
   };
   a[0][0] = 10; // giá trị 5 thay bằng 10
   

   – Để xuất mảng 2 chiều, chúng ta cần một vòng lặp cho mỗi chiều của mảng.

    
   #include <iostream>
   using namespace std;
    
   int main() 
   {
   int a[3][3] = {
    { 5, 7, 9 },
    { 20, 32, 24 },
    { 56, 32, 23 }
   };
   	for(int i=0;i<3;i++){
   		for(int j=0;j<3;j++){
   			cout<<a[i][j]<<" ";
   		}
   		cout<<"\n";
   	}
   	return 0;
   }
   

   – Kết quả:

  • Nhập xuất mảng từ bàn phím:
 
#include <iostream>
using namespace std;

// Mảng có tối đa 100 dòng và 100 cột
#define ROW 100
#define COL 100

// hàm nhập mảng
void nhapMang(int a[][COL], int &m, int &n)
{
	cout << "Nhap so dong : ";
	cin >> m;
	cout << "Nhap so cot : ";
	cin >> n;

	// khởi tạo mảng [0][0] đến [m-1][n-1].
	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		for (int j = 0; j < n; j++)
		{
			cout << "a[" << i << "][" << j << "] = ";
			cin >> a[i][j];
		}
	}
}

// hàm xuất mảng
void xuatMang(int a[][COL], int m, int n)
{
	// xuất từng phần tử trong mảng
	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		for (int j = 0; j < n; j++)
		{
			cout << a[i][j] << "\t";
		}
		cout << endl;
	}
}
int main()
{
	int a[ROW][COL]; // mảng a có MAX phần tử
	int m, n; // số phần tử dòng và cột được sử dụng

	// nhập xuất mảng tự động
	nhapMang(a, m, n);
	xuatMang(a, m, n);

	return 0;
}

– Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *