Kiểm tra số đối xứng(số đảo ngược) trong C++

  • Số đối xứng là gì ? Số đối xứng là số mà khi ta đọc từ trái sang phải – nó cũng giống như ta đọc từ phải qua trái. Số đối xứng hay còn gọi là số đảo ngược
  • Ví dụ: 121, 1331, 191, ….
  • Thuật toán:
  • Bước 1: Đảo ngược số nguyên ban đầu.
  • Bước 2: So sánh số vừa đảo ngược ở bước 1 với số ban đầu. Nếu số đảo ngược đó bằng với số ban đầu ⇒ đó là số đối xứng.
 
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
   int n, num, sodao = 0, rem;
   cout << "Nhập vào số để kiểm tra: ";
   cin >> num;
   n = num;//giữ giá trị ban đầu.
   do
   {
     rem = num % 10; //lấy chữ số cuối
     sodao = (sodao * 10) + rem;// Nhân với 10 rồi cộng với số cuối vừa tách
     num = num / 10;// Xóa số cuối
   } while (num != 0);

   cout << " Số đảo ngược: " << sodao << endl;
   if (n == sodao)
     cout << " Đây là số đối xứng.";
   else
     cout << " Đây không là số đối xứng.";
  return 0;
}

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *