Kiểu xâu(Strings) trong Python

Trong Python, xâu là một dạng dữ liệu dùng để lưu trữ văn bản. Bạn có thể sử dụng dấu nháy đơn (') hoặc dấu nháy kép (") để định nghĩa một xâu.

Ví dụ: ‘Xin chào’ cũng giống như “Xin chào”

Bạn có thể hiển thị một xâu ký tự bằng hàm print():

 
print("Xin chào")
print('Xin chào')

Kết quả:

Gán xâu cho một biến

Việc gán một xâu cho một biến được thực hiện bằng tên biến theo sau là dấu bằng và xâu:

 
a = "Xin chào"
print(a)

Kết quả:

Bạn có thể gán một xâu nhiều dòng cho một biến bằng cách sử dụng ba dấu ngoặc kép:

 
a = """Ngôn ngữ,
lập trình,
python,
thú vị."""
print(a)


Hoặc ba dấu ngoặc đơn:

 
a = '''Ngôn ngữ,
lập trình,
python,
thú vị.'''
print(a)

Xâu là một mảng:

Trong Python, xâu là một dãy các ký tự unicode và mỗi ký tự trong xâu có thể được truy cập thông qua chỉ số của nó trong xâu.

Dùng dấu ngoặc vuông [] để truy cập các phần tử của xâu. Chỉ số đầu tiên có giá trị là 0 và có thể điều chỉnh từ phải sang trái bắt đầu từ -1, -2, và cetera. Dưới đây là một số ví dụ:

 
str = "Hello, World!"
#In ký tự đầu tiên
print(str[0])
#In ký tự cuối cùng
print(str[-1]) 

Kết quả:

Lặp qua một xâu:

Vì xâu là mảng nên chúng ta có thể lặp qua các ký tự trong xâu bằng vòng lặp for.

Ví dụ:

 
for x in "banana":
  print(x)  

Kết quả:

Độ dài của xâu

Hàm len() trả về độ dài của xâu:

Ví dụ:

 
a = "Hello, World!" 
print(len(a)) 

Kết quả:

Kiểm tra xâu

Để kiểm tra xem một cụm từ hoặc ký tự nào đó có trong xâu hay không, chúng ta có thể sử dụng từ khóa in.

Ví dụ:

Kiểm tra xem “Python” có xuất hiện trong văn bản sau không:

 
txt = "Ngôn ngữ lập trình Python thú vị!"
print("Python" in txt)

Kết quả:

Sử dụng lệnh if để kiểm tra:

 
txt = "Ngôn ngữ lập trình Python thú vị!"
if "Python" in txt:
  print("Yes, 'Python' có trong xâu.")

Kết quả:

Sử dụng lệnh if not để kiểm tra:

Để kiểm tra xem một cụm từ hoặc ký tự nào đó KHÔNG có trong xâu hay không, chúng ta có thể sử dụng từ khóa not in.

Ví dụ:

 
txt = "Ngôn ngữ lập trình Python thú vị!"
print("C++" not in txt)

Kết quả:

Sử dụng lệnh if để kiểm tra:

 
txt = "Ngôn ngữ lập trình Python thú vị!"
if "C++" not in txt:
  print("Không, 'C++' không có trong xâu.")

Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *