Các loại kiểu dữ liệu số trong Python

Có 3 loại kiểu dữ liệu số trong Python:

 • int // Số nguyên
 • float //Số thực
 • complex //Số phức

Các biến kiểu số được tạo khi bạn gán giá trị cho chúng:

Ví dụ:

 
x = 1  # int
y = 2.8 # float
z = 1j  # complex 

Kiểu số nguyên: int
Bao gồm các số là số nguyên dương hoặc âm, không có số thập phân, có độ dài không giới hạn.
Ví dụ:

 
x = 1
y = 35656222554887711
z = -3255522

Kiểu số thực: float
Kiểu số thực hoặc “số dấu phẩy động” là một số dương hoặc âm, chứa một hoặc nhiều số thập phân.
Ví dụ:

 
x = 1.10
y = 1.0
z = -35.59

Trong Python, số float có thể được biểu diễn dưới dạng số khoa học, có chứa chữ “e” để biểu thị lũy thừa của 10. Điều này thường được sử dụng để biểu diễn số lớn hoặc nhỏ.
Ví dụ:

 
x = 5.2e2 # 5.2 * 10^2
y = 3e-1  # 3 * 10^(-1)

Trong ví dụ trên, 5.2e2 tương đương với 5.2 nhân cho 10 mũ 2, tức là 520.0. Còn 3e-1 tương đương với 3 nhân cho 10 mũ (-1), tức là 0.3.

Kiểu số phức: complex
Trong Python, số phức sử dụng chữ “j” để biểu diễn phần ảo
Ví dụ:

 
z = 2 + 3j

Ở đây, 2 là phần thực và 3j là phần ảo. Số phức này có thể được sử dụng trong các phép toán số phức, và nó có thể được biểu diễn dưới dạng (phần thực) + (phần ảo)j.

Bạn có thể chuyển đổi giữa các loại số trong Python bằng cách sử dụng các hàm chuyển đổi như int(), float(), và complex(). Dưới đây là một số ví dụ:

Chuyển đổi sang số nguyên (int()):

 
float_number = 3.14
int_number = int(float_number)
print(int_number) # Kết quả là 3, phần thập phân bị cắt bỏ

Chuyển đổi sang số thực (float()):

 
int_number = 5
float_number = float(int_number)
print(float_number) # Kết quả là 5.0, đã được chuyển đổi thành số thực

Chuyển đổi sang số phức (complex()):

 
real_part = 2
imag_part = 3
complex_number = complex(real_part, imag_part)
print(complex_number) # Kết quả là (2+3j)

Lưu ý rằng khi chuyển đổi từ số thực sang số nguyên, phần thập phân sẽ bị cắt bỏ, không phải làm tròn. Còn khi chuyển đổi từ số nguyên hoặc số thực sang số phức, phần ảo sẽ được đặt là 0.0 nếu không được chỉ định.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *