Lệnh cout trong C++ có tác dụng gì ?

– cout trong C++ dùng để in kết quả ra màn hình. – Cú pháp: Ví dụ: – Kết quả: – Ngoài chèn một lệnh cout, chúng ta cũng có thể chèn bao nhiêu cout tùy thích. Ví dụ: –... Đọc tiếp