Lệnh cout trong C++ có tác dụng gì ?

cout trong C++ dùng để in kết quả ra màn hình.
– Cú pháp:

 cout << "Kết quả cần in";

Ví dụ:

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << "Xin chào!";
  return 0;
}

– Kết quả:

– Ngoài chèn một lệnh cout, chúng ta cũng có thể chèn bao nhiêu cout tùy thích.

Ví dụ:

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << "Hello World!";
  cout << "Toi yeu C++";
  return 0;
}

– Kết quả:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *