Tìm hiểu câu lệnh else trong C++

    • Sử dụng else để thực thi một câu lệnh, nếu biểu thức là sai
    • Cú pháp :
 
if (điều kiện) {
  // Đoạn code sẽ được thực thi nếu điều kiện đúng
} else {
  // Đoạn code sẽ được thực thi nếu điều kiện sai
}

– Ví dụ:

 
int tuoi = 70;
if (tuoi < 60) {
  cout << "Tiếp tục cày cuốc";
} else {
  cout << "Về hưu";// In ra về hưu
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *