Tìm hiểu toán tử 3 ngôi trong C++

  • Ngoài ra còn có một cách viết tắt if else, được gọi là toán tử 3 ngôi vì nó bao gồm ba toán hạng. Được dùng để thay thế nhiều dòng mã bằng một dòng duy nhất và được sử dụng để thay thế các câu lệnh if else đơn giản:
  • Cú pháp:
  • Biến = (điều kiện) ? biểu thức đúng : biểu thức sai ;
  • Nếu (điều kiện đúng) thì biểu thức đúng  sẽ được lấy
  • Nếu (điều kiện sai) thì biểu thức sai sẽ được lấy
  • Ví dụ:
 
int tuoi = 70;
 string result = (tuoi < 60) ? "Tiếp tục cày cuốc" : "Về hưu";
 cout << result;// In Về hưu

– Ví dụ: Tìm max 2 số a  và b

 
int a = 10, b = 20;
int max = (a > b) ? a : b;
cout << max; // In ra max là b = 20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *