Tìm hiểu toán tử logic trong C++

  • Toán tử logic trong C++ cũng giống như các toán tử so sánh, dùng để kiểm tra true hoặc false  giữa các biến hoặc giá trị.

Bảng toán tử logic:

Toán tử  Tên  Mô tả Ví dụ
&&  Trả về đúng khi cả hai cùng đúng x=5, (x > 3 &&  x < 9)(true)
||  Hoặc Trả về đúng khi có một trong hai đúng x=5, (x > 3 ||  x > 9)(true)
! Không Đảo ngược kết quả, trả về false nếu kết quả là true x=5, !(x > 3 && x < 10)(false)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *