Tìm hiểu toán tử so sánh trong C++

    • Toán tử so sánh dùng để so sánh hai giá trị. Nó rất quan trọng trong lập trình, giúp chúng ta tìm ra câu trả lời cho phép so sánh.
    • Giá trị trả về của phép so sánh là 1 hoặc 0, nghĩa là true (1) hoặc false (0).
    • Ví dụ,  sử dụng toán tử  (>) để so sánh  10 có lớn hơn 8 hay không
 
int x = 10;
int y = 8;
cout << (x > y); // trả về 1 (true) vì  10 > 8

Bảng các toán tử so sánh

Toán tử  Tên  Ví dụ
== So sánh bằng nhau hay không. Nếu bằng thì  là true. x=3, y =3 ; x  == y (true)
!= So sánh khác nhau hay không. Nếu khác nhau thì điều kiện là true x=10, y =5,  x != y (true)
> So sánh lớn hơn x=8, y =30, x > y (false )
< So sánh nhỏ hơn x=12, y =17, x < y (true)
>= So sánh lớn hơn hoặc bằng x=4, y =3, x >= y (true)
<= So sánh nhỏ hơn hoặc bằng x=4, y =3, x <= y (false )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *