Viết chương trình C++ đầu tiên

– Để viết chương trình C++ đầu tiên, các bạn mở chương trình Codeblocks.

– Chọn File –> Empty file để tạo một project.
– Để lưu project các bạn vào File –> Save, sau đó đặt tên file kèm đuôi chấm cpp, ví dụ: hello.cpp

– Sau đó lưu lại.

– Viết đoạn code sau in ra chữ Xin chào!

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << "Xin chào!";
  return 0;
} 

– Để biên dịch và chạy code các bạn bấm vào Build  –> Build and Run

– Kết quả:

– Giải thích các lệnh trên

*#include <iostream> : là viết tắt của từ Input/Output Stream là một thư viện chuẩn của C++ cho phép bạn nhận Input từ màn hình Console và xuất Output ngược lại ra màn hình Console qua các câu lệnh nhập xuất như cincout, ..v.v.
* using namespace std
+ std viết tắt của từ Standard Library là một thư viện chuẩn của C++ hỗ trợ rất nhiều các hàm hữu ích giúp người lập trình dễ dàng viết mã nguồn hơn so với ngôn ngữ C lâu đời.
+ namespace là một từ khóa với hàm ý hỏi là bạn đang sử dụng tên đại diện nào? Với ý nghĩa rằng “nếu bạn khai báo namespace + tên thư viện thì khi sử dụng các hàm của thư viện đó bạn không cần phải gọi tên thư viện đó trước mỗi hàm”, điều này giúp cho viết mã nguồn ngắn gọn hơn.
+ using đơn giản là sử dụng.

Ví dụ: để xuất kết quả ra màn hình ta dùng lệnh cout, thuộc thư viện chuẩn std của C++. Nếu bạn khai báo using namespace std thì khi sử dụng hàm bạn chỉ cần ghi cout trình biên dịch sẽ tự hiểu là hàm này thuộc thư viện std. Nếu bạn không khai báo using namespace std, sẽ có hai trường hợp xảy ra:

  1. Bạn có thể dùng trực tiếp luôn trong mã nguồn bằng std::cout, trình biên dịch sẽ biết và cho phép.
  2. Nếu không, trình biên dịch sẽ xem cout như một hàm bình thường, biến hay lớp đối tượng. Và tất nhiên nó sẽ tìm xem trong chương trình bạn đã định nghĩa hay cài đặt cout này chưa, nếu chưa sẽ báo lỗi vì không biết cout là cái gì.

* int main (): là hàm trả về một số nguyên khi kết thúc thực thi chương trình,
* return 0:  ở cuối chương trình. 0 có nghĩa là việc “thực hiện chương trình thành công ”.
* cout:  dùng để xuất kết quả ra màn hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *