Kiểu dữ liệu Booleans trong C++

    • Trong C++ có kiểu dữ liệu booleans chỉ nhận một trong hai  giá trị true (1) hoặc false (0) và được khai báo bằng từ khóa bool
    • Ví dụ:
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
bool x = true;
bool y = false;
cout << x;  // In 1 (true)
cout << y;  // In 0 (false)
return 0; 
}

– Ngoài ra, cách phổ biến hơn là trả về giá trị boolean bằng cách so sánh các giá trị và biến
Ví dụ: so sánh biến

 
int x = 15;
int y = 10;
cout << (x > y); // trả về 1 (true), bỏi vì 15 > 10

Ví dụ: so sánh giá trị

 
cout << (15 > 10); // trả về 1 (true), bỏi vì 15 > 10

– Các bạn có thể sử dụng toán tử bằng (==) để đánh giá một hoặc nhiều biểu thức
Ví dụ:

 
int x = 15;
cout << (x == 15);  // trả về 1 (true), bỏi vì x = 15

Ví dụ

 
cout << (10 == 15);  // trả về  0 (false), bỏi vì 10 không bằng 15

– Ngoài sử dụng toán tử bằng (==) ta cũng có thê sử toán tử (>=) để đánh giá một hoặc nhiều biểu thức
– Ví dụ:

 
int tuoi = 20;
int nhapngu = 18;

cout << (tuoi  >= nhapngu); // trả vể 1 (true), đủ tuổi đi nghĩa vụ quân sự

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *