Cho số nguyên dương n. Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó trong C++

Để tính tổng các ước số nhỏ hơn một số nguyên dương , bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến và thêm vào tổng nếu nó là ước số của . Dưới đây là một đoạn mã C++ để thực hiện điều này:

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int n;

  cout << "Nhap mot so nguyen duong: ";
  cin >> n;

  if (n <= 0) {
    cout << "Vui long nhap mot so nguyen duong." << endl;
    return 1;
  }

  int tongUocSo = 0;

  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    if (n % i == 0) {
      tongUocSo += i;
    }
  }

  cout << "Tong cac uoc so nho hon " << n << " la: " << tongUocSo << endl;

  return 0;
}

Trong đoạn mã trên:

 1. Chương trình yêu cầu người dùng nhập một số nguyên dương.
 2. Sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến và thêm vào tổng nếu nó là ước số của .
 3. In ra màn hình tổng các ước số nhỏ hơn .

Chạy chương trình, nhập một số nguyên dương, và nó sẽ hiển thị tổng của tất cả các ước số nhỏ hơn số đó.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *