Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n trong C++

Để tính tổng tất cả các ước số của một số nguyên dương , bạn có thể sử dụng một vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến và thêm các ước số vào tổng. Dưới đây là một đoạn mã C++ để thực hiện điều này:

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int n;

  cout << "Nhap mot so nguyen duong: ";
  cin >> n;

  if (n <= 0) {
    cout << "Vui long nhap mot so nguyen duong." << endl;
    return 1;
  }

  int tongUocSo = 0;

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (n % i == 0) {
      tongUocSo += i;
    }
  }

  cout << "Tong cac uoc so cua " << n << " la: " << tongUocSo << endl;

  return 0;
}

Trong đoạn mã trên:

 1. Chương trình yêu cầu người dùng nhập một số nguyên dương.
 2. Sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến và thêm vào tổng nếu nó là ước số của .
 3. In ra màn hình tổng của tất cả các ước số của .

Chạy chương trình, nhập một số nguyên dương, và nó sẽ hiển thị tổng của tất cả các ước số của số đó.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *