Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương n trong C++

Để liệt kê tất cả các ước số của một số nguyên dương , bạn có thể sử dụng một vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến xem chúng có phải là ước số hay không. Dưới đây là một đoạn mã C++ để thực hiện điều này:

 
#include <iostream>
using namespace std;
void lietKeUocSo(int n) {
  cout << "Uoc so cua " << n << " la: ";

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (n % i == 0) {
      cout << i << " ";
    }
  }

  cout << endl;
}

int main() {
  int num;

  cout << "Nhap mot so nguyen duong: ";
  cin >> num;

  if (num <= 0) {
    cout << "Vui long nhap mot so nguyen duong." << endl;
    return 1;
  }

  lietKeUocSo(num);

  return 0;
}

Trong đoạn mã trên:

 1. Hàm lietKeUocSo nhận một số nguyên dương và liệt kê tất cả các ước số của nó.
 2. Trong hàm main, người dùng được yêu cầu nhập một số nguyên dương và sau đó hàm lietKeUocSo được gọi để liệt kê các ước số của số đó.

Chạy chương trình, nhập một số nguyên dương, và nó sẽ hiển thị tất cả các ước số của số đó.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *