Đếm số lượng “ước số” của số nguyên dương n trong C++

Để đếm số lượng ước số của một số nguyên dương , bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến và đếm các số chia hết cho . Dưới đây là một đoạn mã C++ để thực hiện điều này:

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int n;

  cout << "Nhap mot so nguyen duong: ";
  cin >> n;

  if (n <= 0) {
    cout << "Vui long nhap mot so nguyen duong." << endl;
    return 1;
  }

  int soLuongUocSo = 0;

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (n % i == 0) {
      soLuongUocSo++;
    }
  }

  cout << "So luong uoc so cua " << n << " la: " << soLuongUocSo << endl;

  return 0;
}

Trong đoạn mã trên:

 1. Chương trình yêu cầu người dùng nhập một số nguyên dương.
 2. Sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến và đếm số lượng số chia hết cho .
 3. In ra màn hình số lượng ước số của .

Chạy chương trình, nhập một số nguyên dương, và nó sẽ hiển thị số lượng ước số của số đó.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *