Tính tích tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n trong C++

Để tính tích tất cả các ước số lẻ của một số nguyên dương , bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến và nhân các số lẻ là ước số của . Dưới đây là một đoạn mã C++ để thực hiện điều này:

 
#include <iostream>
using namespace std;


int main() {
  int n;

  cout << "Nhap mot so nguyen duong: ";
  cin >> n;

  if (n <= 0) {
    cout << "Vui long nhap mot so nguyen duong." << endl;
    return 1;
  }

  int tichUocSoLe = 1;

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (n % i == 0 && i % 2 == 1) {
      tichUocSoLe *= i;
    }
  }

  cout << "Tich cac uoc so le cua " << n << " la: " << tichUocSoLe << endl;

  return 0;
}

Trong đoạn mã trên:

 1. Chương trình yêu cầu người dùng nhập một số nguyên dương.
 2. Sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến và nhân các số lẻ là ước số của .
 3. In ra màn hình tích của tất cả các ước số lẻ của .

Chạy chương trình, nhập một số nguyên dương, và nó sẽ hiển thị tích của tất cả các ước số lẻ của số đó.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *