Chương trình tìm x mũ y trong C++

    • Đê tìm { x^y}  ta sử dụng hàm toán học có sẵn trong C++ đó là pow(x, y), chúng ta cần khai báo thêm thư viện toán học <math.h>
    • Code C++:
 
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main() 
 { 
 int y;//khai bao so mu
 double x,z; /* khai bao 2 bien kieu double*/  
 cout << "Nhap gia tri cua x = "; 
 cin >> x; 
 cout << "Nhap gia tri cua y = "; 
 cin >> y;
 z = pow(x,y); /* Tinh x luy thua y va gan cho z */ 
 /* In ket qua */ 
 cout << "Ket Qua x Luy Thua y \n"; 
 cout<< x <<"^"<< y << " = " << z; 
 return 0; 
} 

– Kết quả:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *