Viết chương trình tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong 3 số thực.

  • Nhâp 3 số thực từ bàn phím, kiểm tra số lớn nhất, số nhỏ nhất trong 3 số đó, áp dụng toán tử ba ngôi trong c++ để giải quyết bài toán trên
  • Thuật toán:
  • Kiểm tra số lớn nhất:
  • Bước 1: max = (x > y) ? x : y ;//nếu đúng thì max = x ngược lại max = y;
  • Bước 2: max = (max > z) ? max : z; //  nếu đúng thì max = x hoặc max = y đã kiểm tra ở bước 1  ngược lại max = z;
  • Kiểm tra số nhỏ nhất:
  • Bước 1: min = ( x > y ) ? y : x;  ;//nếu đúng thì min = y ngược lại min = x;
  • Bước 2: min = ( min > z) ? z : min; //  nếu đúng thì min = z   ngược lại min = x hoặc min = y đã kiểm tra ở bước 1
  • Code C++
 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() 
 { 
 float x,y,z,max,min; 
 cout << "Nhap vao 3 so:"; 
 cin >> x >> y >> z ;
 max=(x>y)?x:y; 
 max=(max>z)?max:z; 
 min=(x>y)?y:x; 
 min=(min>z)?z:min; 
 cout << "\nSo lon nhat la " <<max; 
 cout << "\nSo nho nhat la "<< min; 
 return 0; 
 } 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *