Biến toàn cục (Global) trong Python

Biến toàn cục (global) Các biến được tạo bên ngoài hàm (như trong tất cả các ví dụ trên) được gọi là biến toàn cục. Mọi người đều có thể sử dụng biến toàn cục, cả bên trong và bên... Đọc tiếp

Biến đầu ra trong Python

Trong Python, bạn có thể sử dụng các biến để lưu trữ giá trị và sử dụng chúng trong các phép tính và các phần khác của chương trình. Biến đầu ra thường được sử dụng để lưu trữ kết... Đọc tiếp

Cho số nguyên dương n. Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó trong C++

Để tính tổng các ước số nhỏ hơn một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n−1 và thêm vào tổng nếu nó là ước số của n.... Đọc tiếp

Đếm số lượng “ước số chẵn” của số nguyên dương n trong C++

Để đếm số lượng ước số chẵn của một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n và đếm số lượng các số chẵn là ước số của... Đọc tiếp

Tính tích tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n trong C++

Để tính tích tất cả các ước số lẻ của một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n và nhân các số lẻ là ước số của... Đọc tiếp

Tính tổng tất cả các “ước số chẵn” của số nguyên dương n trong C++

Để tính tổng tất cả các ước số chẵn của một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n và tính tổng các số chẵn là ước số... Đọc tiếp

Liệt kê tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n trong C++

Để liệt kê tất cả các ước số lẻ của một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n và in ra các số lẻ là ước số... Đọc tiếp

Đếm số lượng “ước số” của số nguyên dương n trong C++

Để đếm số lượng ước số của một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n và đếm các số chia hết cho n. Dưới đây là một... Đọc tiếp

Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n trong C++

Để tính tích tất cả các ước số của một số nguyên dương n, bạn cũng có thể sử dụng một vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n và nhân các ước số lại với nhau.... Đọc tiếp

Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n trong C++

Để tính tổng tất cả các ước số của một số nguyên dương n, bạn có thể sử dụng một vòng lặp để kiểm tra từng số từ 1 đến n và thêm các ước số vào tổng. Dưới đây... Đọc tiếp