Bài 10 : Tính S(n) = 1 + 1/1 + 2 + 1/ 1 + 2 + 3 + …+ 1/ 1 + 2 + 3 + …. + N

Để tính tổng , bạn có thể sử dụng vòng lặp để tính từng phần tử và cộng chúng lại. Dưới đây là một đoạn mã C++:

 
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int n;
  cout << "Nhap n: ";
  cin >> n;

  double sum = 0.0;
  int t = 0;

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    t += i;
    sum += 1.0 / t;
  }

  cout << "Gia tri cua S(n) la: " << sum << endl;

  return 0;
}

Giải thích:

 1. Chương trình yêu cầu người dùng nhập giá trị từ bàn phím.
 2. Biến t được sử dụng để tính mẫu số của mỗi phần tử trong dãy, nó được cập nhật mỗi lần qua vòng lặp.
 3. Biến sum được sử dụng để tính tổng các giá trị \frac{1}{t} và cập nhật mỗi lần qua vòng lặp.
 4. Cuối cùng, in ra màn hình giá trị của .

Chạy chương trình, nhập giá trị , và nó sẽ hiển thị giá trị của theo công thức đã cho.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *